Lasteaiast

Lasteaed peab olema koht, kuhu laps tahab alati tulla, kus on väga hea ning tore olla.

 

Lasteaed Vurr on ellu kutsutud Tallinna Reaalkooli Hoolekande Seltsi poolt. 

Meie missioon – Lasteaed VURR pakub parimat alusharidust, pöörates erilist tähelepanu reaal- ja loodusainetele.

Meie visioon – Lasteaed VURR on koht, kus on terve rõõmsameelne laps soodsas õpi- ja kasvukeskkonnas, kus arvestatakse lapse individuaalsust, saavutatakse kooliküpsus ja omandatakse vajalikud käitumisnormid eluks.

 

Meie rühmad

Esialgu alustame ühe liitrühmaga lastele vanuses 2,5-7 a.

Miks on liitrühm hea? Tihti on vanemad mures, et liitrühmas vanemad lapsed ei saa piisavalt kooliks ettevalmistust ning nooremate laste vanemad pelgavad, et pisikesi kiusatakse. Tegelikult ei ole vaja muretseda. Kooliks ettevalmistus ei tähenda vaid numbrite ja tähtede õppimist vaid ka sotsiaalset küpsust. Sotsiaalsete oskuste arendamiseks on aga just liitrühmas suurepärased võimalused. Liitrühmas on lapsed nagu suures peres – on ju koduski erinevas vanuses lapsed koos. Vanemad aitavad ja toetavad pisemaid, väiksemad jällegi õpivad vanematelt.

 

Meie eesmärk

Lasteaed järgib õppetegevuste läbiviimisel riiklikku õppekava.

Süvendatult õpetame reaal- ja loodusteadusi. Usume, et reaalainetesse süvenemiseks ei ole üheski vanuses laps liiga noor. Märgates lapsel huvi reaal- või loodusteaduste vastu, suuname ja õpetame, aitame huvil süveneda. Arendame erinevate mõttemängude ja loogikaülesannete abil loogilist mõtlemist ja treenime mälu, harjutame peast arvutamist pranglimise abil, integreerime erinevad õppeained kunstitegevustesse ning arendame seeläbi lapse tähelepanuvõimet, loovust, loomingulisust, kujutavat mõtlemist ning peenmotoorikat.

Nii reaalainete kui teiste ainete õpetamisel lähtume põhimõttest: et laps saaks edukalt koolis hakkama, peab palju mängima! Lähtume psühholoog Jean Piaget` eelmise sajandi keskpaigas välja öeldust, et mäng on hädavajalik lapse mõtlemise arenguks. Seetõttu teeme ka õppetegevusi läbi mängu: avastame, katsetame, proovime ise järele, uurime, tegeleme käeliste tegevustega, liigume palju ja kindast laulame-tantsime-spordime. Olulisel kohal on õuesõpe ja kokkamine, mis pakuvad võimaluse kõike eelpoolnimetatut läbi viia ning aitavad täita meie eesmärki -õpetada reaal- ja loodusteadusi süvendatult.

Vanemad lasteaialapsed saavad osaleda robootika- ja arvutiringides, need toimuvad lasteaiaga samas majas, seega lapsel on mugav ja turvaline minna ja tulla.

Kasutame kindlasti oma head asukohta, mis võimaldab palju liikuda: käia õppekäikudel ning külastada teatrit ja muuseume.

Meil on võimalik kasutada võimlemiseks ja mängimiseks meie hea sõbra reaalkooli staadionit.

Kooli minevad lapsed omandavad Tallinna Kesklinna Põhikooli eelkoolis pakutava programmi süvendatud mahus, sest õpetajatel on võimalik ettevalmistusega tegeleda individuaalsemalt ja igapäevaselt, võttes arvesse lapse enesetunnet ja energiataset.

 

Meie kasvatuspõhimõtted

Kasvatuspõhimõtetes lähtume lapsekesksusest, vastastikusest austusest ja lugupidamisest, püüame konflikte ja probleeme lahendada vestluse ja selgitamisega. Läheneme igale lapsele individuaalselt, arvestame lapse võimeid, leiame tema loomupärased anded, aitame kaasa huvide süvenemisele ja märkame erivajadusi. Lapsega suhtleme tema tasandilt lähtudes, kuulame alati ära ka tema arvamuse ja arvestame sellega.

Uute laste harjutamisperioodi püüame teha võimalikult leebe, sujuva ning rahuliku. Lähtume lapsest ja tema vajadusest. Lubatud on kaisuloom kui kõik muu turvaline kodust.

 

Meie töökorraldus

Rühmas töötavad üks õpetaja ja 2 assistenti, mis tähendab, et kiiremal ajal (10.00-13.00) on lastega tegelemas 3 inimest. Selline töökorraldus annab meile võimaluse tööd erineval moel planeerida, näiteks jagada lapsed väiksematesse gruppidesse lähtudes vanusest, huvidest või muudest kriteeriumitest; minna osade lastega õue, kui teised veel toas millegagi tegelevad; töötada lapsega individuaalselt – täpselt nii, nagu parajasti vajadus on. Kolm täiskasvanut korraga annab selleks võimaluse.
Pärast lõunat õpetaja lahkub ja lastega jäävad assistendid.

Töötajad on kõik pikaajalise lasteaiatöö kogemusega.